Reisvoorwaarden

1. Toepasselijkheid en definities

Op alle met Norwayretreats.com gesloten overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 1. Norwayretreats.com is de organisator van de retreat
 2. “Deelnemer” heeft betrekking op de persoon die een boeking maakt en meedoet aan de retreat
 3. “Overeenkomst” is de verbinding tussen Norway retreats en Deelnemer over de geboekte retreat, inclusief deze Algemene Voorwaarden
 4. Norwayretreats.com is geregistreerd in Noorwegen onder de naam Thrivability / Lars Lutje Schipholt en organisatienummer 931 822 632. Voor deze algemene voorwaarden geldt het Noorse recht.

2. Omvang van de verplichtingen

 1. De overeenkomst die met Norwayretreats.com gesloten wordt leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 2. Voor zover Norwayretreats.com voor een juiste nakoming van zijn verplichtingen afhankelijk is van informatie en/of medewerking van Deelnemer, is hij van die verplichting ontslagen bij het niet tijdig verstrekken/ verlenen ervan.
 3. Als Norway retreats voor de uitvoering van een met Norwayretreats.com gesloten Overeenkomst derden inschakelt, is Norwayretreats.com gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als Deelnemer dit zou doen als Deelnemer die derden zelf zou selecteren.

 3. Betaling en reissom

 1. Alle door Norwayretreats.com opgegeven prijzen zijn per persoon en zijn opgegeven in Euro’s.
 2. Alle door Norwayretreats.com opgegeven prijzen zijn exclusief reiskosten van deelnemer naar het land of de locatie waar de Retreat plaatsvindt.
 3. In de door Norwayretreats.com opgegeven prijzen zijn niet inbegrepen: reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering en alle andere kosten van persoonlijke aard. Norwayretreats.com adviseert het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.

4. Annulering door Deelnemer

 1. Norwayretreats.com adviseert Deelnemer een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Norwayretreats.com is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van een dergelijke verzekering.
 2. Annulering dient te worden gedaan via telefoon (zie contactgegevens).
 3. Als Deelnemer besluit zich vrijwillig terug te trekken dan heeft zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering.
  • Bij annulering twee maanden voor aanvang van het programma is de deelnemer 50% van deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering 6 weken voor aanvang van het programma is de deelnemer 75% van deelnamekosten verschuldigd.
  • Bij annulering 1 maand voor aanvang van het programma is de deelnemer 100% van deelnamekosten verschuldigd.
   Gemaakte reiskosten worden door Norwayretreats.com niet vergoed.
 4. Indien Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is het toegestaan dat Deelnemer iemand anders aandraagt die zijn/ haar plek inneemt.

5. Aard van de activiteiten, verantwoordelijkheden en medische disclaimers

 1. De activiteiten die Norwayretreats.com aanbiedt zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Deelnemer wordt verzocht te melden bij Norwayretreats.coms indien hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
 3. Deelnemer draagt gedurende de gehele Retreat zelf de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf/haarzelf.
 4. Een lichamelijke klacht dient voorafgaande aan een Yoga- Qigong of ademsessie altijd gemeld te worden aan Norwayretreats.com en eventueel door hem ingehuurde derden. Mogelijk kan de Norwayretreats.com en eventueel door hem ingehuurde derden het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat zijn/haar fysieke en mentale gesteldheid en eventueel de meegebrachte uitrusting hem/haar in staat stellen aan de Retreat deel te nemen. Deelnemer ontvangt voor aanvang van de Retreat informatie over de mee te nemen uitrusting, zoals kleding en andere toebehoren.
 6. Wanneer blijkt dat fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid, en/of de meegebrachte uitrusting van de Deelnemer onvoldoende is/zijn om de Retreat te voltooien en daardoor de veiligheid van Deelnemer en/of de veiligheid of gemoedstoestand van andere personen in het gevaar komen, kan Norwayretreats.com besluiten Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.
 7. Deelnemer dient instructies van Norwayretreats.com en eventueel door hem ingeschakelde derden op te volgen voor zijn/haar eigen veiligheid.

6. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Norwayretreats.com en eventueel door hem ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan hem en/of aan door hem ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade. Het betreft schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van Deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 2. Voor schade die een direct gevolg is van Norwayretreats.com en eventueel door hem ingehuurde derden, is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door Norwayretreats.com en eventueel door hem ingehuurde derden.
 3. Norwayretreats.com aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis-, ziektekosten- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.
 4. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Norwayretreats.com via ons contact formulier. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.
 5. Wanneer Norwayretreats.com gehouden is eventuele schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

7. Geluids- en beeldmateriaal

 1. Het maken van foto’s, video of geluidsopnames en gebruik hiervan voor marketingdoeleinden, websites en sociale media is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Norwayretreats.com en de deelnemers.
 2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat de activiteit door de trainer/begeleider(s) kan worden gefotografeerd, gefilmd en/of opgenomen tenzij je hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. Je begrijpt dat Norwayretreats.coms alle rechten heeft op deze film, foto’s en/of geluidsopnamen, inclusief het auteursrecht. Het auteursrecht omvat maar is niet beperkt tot: het recht op (her)gebruik, (her)publicatie, reproductie, wijziging en weergave voor educatieve en promotionele doeleinden. De deelnemer gaat ermee akkoord voor het gebruik van deze media door Norwayretreats.com geen vergoeding te ontvangen.

8. Annulering of wijzigingen in programmering door Norway retreats

 1. Het minimum aantal deelnemers voor de Norwayretreats.com bedraagt zes. Norwayretreats.com kan besluiten de Overeenkomst op te zeggen indien dit aantal niet gehaald wordt. Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardige retreat of op restitutie van de reissom. Reeds gemaakte kosten voor reisbagage en/of reiskosten zullen niet worden vergoed.
 2. Norwayretreats.com heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Norwayretreats.com zorgt in dat geval voor een professionele vervanger.
 3. Norwayretreats.com kan de Overeenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die zodanig zijn dat verdere gebondenheid van Norway retreats aan de Overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Indien dit gebeurt, zal dit onmiddellijk aan Deelnemer medegedeeld worden. Deelnemer heeft in dat geval recht op een gelijkwaardige Retreat of op restitutie van de reissom of op een gedeelte daarvan indien de Retreat al gestart is.
 4. Norwayretreats.coms heeft in geval van overmacht het recht de Overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden onder andere verstaan pandemie, oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen of hiermee te vergelijken situaties. Reeds gemaakte reiskosten zullen niet worden vergoed.

9. Algemene voorwaarden

 1. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Norwayretreats.com is respectvol naar alle Deelnemers en verwacht dat Deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 2. Voor Norwayretreats.com is het belangrijk respectvol om te gaan met onze aarde. We behandelen de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals ons eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 3. Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via ons contactformulier.